لوح و افتخارات سیدرسول ابن الرضا

لوح تقدیر شرکت آزمایش به سیدرسول ابن الرضا