یخچال تک آزمایش AZR-2365-DS 1

یخچال تک آزمایش AZR-2365-DS