یخچال تک آزمایش AZR-2365-DW 2

یخچال تک آزمایش AZR-2365-DW