یخچال فریزر بالا پایین (کمبی) ۲۴ فوت آزمایش AZRF-2470-DP 2

یخچال فریزر بالا پایین (کمبی) 24 فوت آزمایش AZRF-2470-DP