یخچال فریزر بالا پایین (کمبی) ۲۴ فوت آزمایش AZRF-2470-DP 1

یخچال فریزر بالا پایین (کمبی) 24 فوت آزمایش AZRF-2470-DP