یخچال فریزر بالا پایین (کمبی) ۲۲ فوت آزمایش AZRF-2265-DS 1

یخچال فریزر بالا پایین (کمبی) 22 فوت آزمایش AZRF-2265-DS