آبگرمکن گازسوز استوانه ای (تمام لعاب) آزمایش AZ-60 2

آبگرمکن گازسوز استوانه ای (تمام لعاب) آزمایش AZ-60