آبگرمکن گازسوز استوانه ای (تمام لعاب) آزمایش AZ-60 1

آبگرمکن گازسوز استوانه ای (تمام لعاب) آزمایش AZ-60