یخچال ۶ فوت آزمایش AZR-6w 2

یخچال 6 فوت آزمایش AZR-6w